Birmingham, MI Real Estate - Staff | DOBI
 

Our Staff

Simon Thomas

Simon
Thomas

Chief Executive Officer

Reina Snively

Reina
Snively

Operations Director

Meg Herbst

Meg
Herbst

Graphic Design Manager

Olivia Bevacqua

Olivia
Bevacqua

Graphic Design Coordinator

Pablo Ortega

Pablo
Ortega

Creative Content Manager

Jasmine Goryoka

Jasmine
Goryoka

Accounting Manager

Bonita Yono

Bonita
Yono

Accounting Coordinator

Jojo Resnick

Jojo
Resnick

Agent Success Manager

Leah Vanderhoff

Leah
Vanderhoff

Agent Success Coordinator

DOBI Staff Intros: Reina Snively

DOBI Staff Intros: Jasmine Goryoka

DOBI Staff Intros: Dustin McLaughlin